ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน EXE Authenticator

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและการให้บริการทั้งหมด และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้


ข้อ 1 วัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและให้บริการแอพลิเคชั่น EXE Authenticator

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและให้บริการแอปพลิเคชัน EXE Authenticator (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทำขึ้นระหว่าง บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแอปพลิเคชัน EXE Authenticator หรือเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยชอบด้วยกฏหมายให้การให้บริการแอปพลิเคชัน EXE Authenticator กับ ผู้เข้ามาใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”)

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงถึงการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ และแสดงถึงความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ ในข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร


ข้อ 2 การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปในภายหน้าตามความเหมาะสม ซึ่นผู้ใช้บริการเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็น ตกลงและยอมรับได้


ข้อ 3 รายละเอียดการบริการ

การบริการ หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย คือ


ข้อ 4 เนื้อหาการใช้บริการ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดข้อตกลงและเงื่อนไข หรือผิดกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ


ข้อ 5 บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ

บริษัทฯ จะให้บัญชีและรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ตั้งขึ้นโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือ ตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชีและรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ในฐานะวิธีการเดียวที่บริษัทฯ ใช้แยกแยะผู้ใช้บริการได้


ข้อ 6 การใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อ 7 ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ


ข้อ 8 ระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิการให้บริการ


ข้อ 9 การยกเลิกการให้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้


ข้อ 10 การยกเว้นความรับผิด


ข้อ 11 ข้อจำกัดในการใช้บริการ


ข้อ 12 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฏหมายบนแอปพลิเคชัน EXE Authenticator แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ เป็นของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ มีสิทย์โดยชอบด้วยกฏหมาย ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด


ข้อ 13 กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ


EXE Authenticator
บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด